Got donkey?

Got donkey?

Donkeys are funny.

mijas donkeys

That’s all I have to say.